Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Benegas B.V. gevestigd en kantoorhoudend aan de Zuiderzeestraatweg 1 , 3882 NC te Putten, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 08024005.

Afdeling l. Algemene bepaling

1. Toepasselijkheid

1 .1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveranties die Benegas B.V., of aan haar gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden in Nederland, (hierna gezamenlijk en afzonderlijk ‘Benegas’) verstrekt aan of sluit met een (potentiële) afnemer (de ‘afnemer’). De Voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, zaken en diensten die Benegas op welke wijze dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, in bruikleen, onder een overeenkomst van opdracht, bij wijze van verhuur of bij wijze van verkoop) levert, of dat nu binnen of buiten Nederland is (de ‘producten’).

1 .2 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Benegas kan haar offertes, prijsopgaven en aanbiedingen binnen tien werkdagen na aanvaarding daarvan door de afnemer intrekken/wijzigen. In het geval van een wijziging geldt dat de afnemer daaraan slechts gebonden is indien hij de gewijzigde offerte, prijsopgave of aanbieding aanvaardt. Aanvaardt de afnemer de gewijzigde offerte, prijsopgave of aanbieding niet, dan heeft Benegas het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij in dat kader tot enige schadevergoeding gehouden is.

1 .3 Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1 .4 Alle opdrachten worden uitsluitend door Benegas aanvaard en uitgevoerd door Benegas met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1 .5 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomsten waarbij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing is verklaard.

1 .6 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Tussen partijen geldt steeds de meest recente versie van de Voorwaarden.

1 .7 Benegas heeft het recht om haar Voorwaarden aan te passen. In het geval dat de Voorwaarden worden aangepast gedurende de looptijd van een overeenkomst, zal Benegas de afnemer daar ten minste 30 dagen voor het in werking treden van de wijzingen van op de hoogte stellen. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dan kan hij de overeenkomst met Benegas opzeggen tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

1 .8 Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer worden expliciet van de hand gewezen. Indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn dat de voorwaarden van afnemer eveneens van toepassing zijn, dan prevaleren deze Voorwaarden voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2.      Levering

2.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen levertijd geen fatale termijn en is deze bij benadering vastgesteld. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (een ‘consument’).

2.2 De levertijd gaat in als aan alle vereisten voor uitvoering van de overeenkomst voldaan is en Benegas al hetgeen zij van de afnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bij de overeenkomst bepaald, heeft ontvangen.

2.3 Bij overschrijding van de levertijd dient de afnemer Benegas schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Benegas een redelijke termijn wordt gegeven om na te komen. Benegas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging in levering, hoe deze ook ontstaan is.

2.4 Afnemer heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst indien de in sub 2.2 genoemde levertijd wordt overschreden. Benegas is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Benegas.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden leveringen door Benegas franco huis/bedrijf aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres.

Benegas bepaalt de wijze waarop het vervoer plaatsvindt. Vorenbedoelde levering zal plaatsvinden in de daar toe bestaande tank(s) en/of flessenopslagplaats, die daartoe goed bereikbaar dient/dienen te zijn.

2.6 De afnemer verbindt zich ons of onze vervoerders op alle werkdagen in de gelegenheid te stellen de producten aan zijn adres af te leveren en retour goederen mee te nemen en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor ons of onze vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Buiten deze genoemde tijden is de koper daartoe gehouden na aankondiging door

ons.

Bij het lossen en in ontvangst nemen van onze goederen en het laden van retour goederen zal de koper om-niet hulp verlenen, hetgeen ook geldt voor het ter beschikking stellen van mechanische hulpmiddelen zoals vorkheftrucks door koper.

2.7 Alle risico’s verbonden aan de producten, waaronder mede begrepen het risico van verlies of beschadiging, gaan op afnemer over bij (af)levering (onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde over het eigendomsvoorbehoud). Indien aflevering van de producten niet tijdig kan plaatsvinden door een omstandigheid die aan de afnemer te wijten is, dan geldt dat het risico over gaat op het moment dat de producten oorspronkelijk zouden worden afgeleverd. Koper staat ervoor in dat de (opslag)faciliteiten voor producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en voorts, veilig en goed onderhouden zijn.

2.8 Schade die ontstaat als gevolg van enige onjuiste aanduiding door de afnemer (waaronder maar niet beperkt tot het aanwijzen van een onjuiste tank), het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten bij de afnemer, ondeugdelijke (opslag)- faciliteiten van de afnemer, komt voor rekening en risico van afnemer, het verloren gaan van afgeleverd product daaronder mede begrepen. Koper vrijwaart Benegas tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen krachtens dit artikel.

2.9 Ondervindt aflevering, om welke reden dan ook vertraging of belemmering, dan is Benegas gerechtigd de daaruit voor Benegas voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2.10 Meer of minder levering dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan mits niet groter dan 10%.

3.     Metingen/wegingen/analyses/administratie

3.1 Metingen en wegingen worden door Benegas verricht op een temperatuur van 15 graden Celsius. Bij de bepaling of voldaan is aan de overeenkomst, zal deze temperatuur worden aangehouden.

3.2 Metingen en wegingen door Benegas en door Benegas te verstrekken gewichtsopgaven en analyses, alsmede de administratie daarvan van of vanwege Benegas zullen voor partijen bindend en beslissend zijn voor de geleverde hoeveelheden en kwaliteit, tenzij de afnemer kan aantonen dat deze gegevens van Benegas onjuist zijn.

4.      Lossen

4.1 Afnemer is gehouden indien het vervoer geschiedt per tankauto, waaronder tevens maar niet uitsluitend flessenauto’s worden verstaan, Benegas onmiddellijk in staat te stellen het (doen) lossen aan te vangen en veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te voltooien.

4.2 Benegas is niet tot lossing verplicht, indien afnemer – naar het uitsluitende oordeel van Benegas niet tijdig zorg draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate losmogelijkheid, alles zodanig, dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van Benegas alsmede wettelijke voorschriften kan plaatsvinden.

4.3 Indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen als uiteengezet in artikel 4.2 en de lossing loopt daardoor vertraging op, dan is afnemer een direct opeisbare schadevergoeding aan Benegas verschuldigd van € 250,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de terugzending van een tankauto is vertraagd, onverminderd het recht van Benegas om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.      Vervoer, opslag, gebruik en toepassing

Voor wat betreft het vervoer, de opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten gaat Benegas uit van de normale omstandigheden en terzake kundige(hulp-)personen aan de zijde van afnemer. Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door afnemer aan Benegas schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Benegas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet terzake kundige (hulp-)- personen of onder niet-normale omstandigheden. Benegas is evenmin aansprakelijk wanneer de door Benegas eventueel te verstrekken adviezen – algemene en/of specifieke – t.a.v. het vervoer, opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten door afnemer of door afnemer ingeschakelde derden niet stipt zijn opgevolgd. Afnemer vrijwaart Benegas tegen aansprakelijkheid jegens derden voor schade die voortvloeit uit omstandigheden als in dit artikel bedoeld.

6.      Terbeschikkingstelling goederen

6.1      Goederen, zoals flessen en de onderdelen daarvoor, pallets en gastanks en de toebehoren daarvan, verder te noemen ‘materialen’, die door Benegas direct of indirect aan afnemer ter beschikking worden gesteld op basis van bruikleen, huur, statiegeld, waarborgsomabonnement, abonnement, om-niet, als voorraad of uit welke andere hoofde ook, blijven te allen tijde eigendom van Benegas. De materialen zullen door afnemer slechts worden gebruikt voor de producten van Benegas en voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

6.2 Het is de afnemer niet toegestaan om reparaties en/of wijzigingen aan de materialen te verrichten of aan te brengen of door derden te laten verrichten of aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke machtiging daartoe van Benegas.

6.3 Het is afnemer niet toegestaan de gasflessen en/of gastanks die hij ontvangt van Benegas te (doen) vullen zonder daartoe schriftelijk uitdrukkelijk door Benegas gemachtigd te zijn.

6.4 Afnemer zal steeds als goed huisvader voor al de hem ter beschikking gestelde goederen zorgdragen. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan c.q. vermissing van de door Benegas aan hem ter beschikking gestelde materialen.

6.5 Koper vrijwaart Benegas van en voor aanspraken van derden jegens Benegas, die direct of indirect zijn veroorzaakt doordat de afnemer en/of (anders dan door Benegas ingeschakelde) derden – al dan met toestemming van Benegas reparaties hebben verricht en/of wijzigingen hebben aangebracht aan door Benegas aan de afnemer ter beschikking gestelde materialen en/of doordat afnemer en/of (anders dan door Benegas ingeschakelde) derden de door Benegas ter beschikking gestelde materialen onzorgvuldig en/of in strijd met de door Benegas gegeven voorschriften en gebruiksinformatie behandeld hebben.

7.      Betaling

7.1 Tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, op de factuur aangegeven wijze. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en ingeval van openstaande facturen op de eerst vervallen factuur.

7.2 Voor zover bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van koper zijn overeengekomen, zijn die bedragen niet eerder opeisbaar dan alleen nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan Benegas zijn voldaan.

Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen en door hem ten onrechte in mindering gebrachte bedragen zullen op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.

7.3 Indien de afnemer enige betalingsverplichting niet stipt nakomt, is hij in gebreke door enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan zal de koper vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

In dit geval, alsmede ingeval van enige andere vorm van wanprestatie en indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien zijn onderneming wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, waaronder mede te verstaan een overdracht van 50% of meer van de zeggenschap, worden alle door de afnemer aan Benegas verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en heeft Benegas – naar haar keuze en zonder dat dit afdoet aan haar overige rechten (waaronder haar recht op schadevergoeding) – het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van elke overeenkomst met de afnemer op te schorten of deze overeenkomsten te ontbinden.

7.4 Benegas heeft te allen tijde het recht van de afnemer gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling dan wel een bankgarantie of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming door hem van zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Benegas gesloten overeenkomst. In het geval de afnemer een consument is waarmee een koopovereenkomst wordt gesloten, dan geldt dat deze ten aanzien daarvan tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van het totaalbedrag zal worden gehouden.

7.5      Alle kosten van Benegas, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vorderingen op afnemer te geraken, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500. Indien de afnemer een consument is geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.      Prijzen

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, levert Benegas de producten tegen de op de dag van levering voor categorie verbruikers waartoe afnemer behoort geldende prijzen.

8.2 De door Benegas opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien de prijzen van grondstoffen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, accijnzen, door de overheid opgelegde verplichte heffingen, geldende koersen en verdere prijsbepalende factoren, wijzigingen ondergaan, ook al is deze wijziging geschied ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen, dan wel de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.3      De prijzen die Benegas zijn exclusief BTW, tenzij de afnemer een consument is. In dat geval vermeldt Benegas de prijzen inclusief BTW.

9.     Intellectuele en industriële eigendom

9.1 De rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle offertes, modellen, tekeningen, producten e.d. ter beschikking gesteld ter uitvoering van een tussen Benegas en afnemer gesloten overeenkomst berusten bij Benegas. Deze stukken blijven eigendom van Benegas en mogen niet zonder toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden.

9.2 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van Benegas op producten, materialen of documentatie (op welke wijze dan ook verstrekt) te verwijderen en/of te wijzigen.

10.    Doorverkoop/doorlevering

In geval van doorverkoop/doorlevering zal afnemer de producten steeds onder de door Benegas vastgestelde merken en aanduidingen, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 9.

1 1 .  Beperkte Aansprakelijkheid

1 1 .1 Benegas is slechts aansprakelijk voor directe schade die de afnemer lijdt en maximaal tot het bedrag dat de afnemer in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft betaald aan Benegas.

1 1 .2 Benegas is niet aansprakelijk voor bij afnemer ontstane indirecte schade, gevolgschade, geleden verlies en derving van winst daaronder begrepen, die afnemer lijdt door tekortkomingen en/of enig handelen en/of nalaten van Benegas en/of diens (al dan niet) ondergeschikte hulppersonen in verband met de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel in het kader van buitencontractuele relaties.

1 1 .3 Afnemer vrijwaart Benegas van en zal Benegas schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig tekortschieten door de afnemer in de nakoming van enige overeenkomst tussen Benegas en afnemer en/of deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt van en voor aanspraken die voortvloeien uit de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door afnemer.

1 1 .4 Indien Benegas ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een door haar ingeschakelde (al dan niet) ondergeschikte hulppersoon aan de Voorwaarden een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door afnemer wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware zij hierbij partij.

1 1 .5 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Benegas voor schade die wordt veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Benegas of haar senior management of voor schade die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten (waaronder schade op basis van productaansprakelijkheid).

12.    Bewijs administratie

12.1 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst(en) met de afnemer en de uitvoering daarvan, de in de administratie van Benegas voorkomende gegevens beslissend. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

 1. Klachten

13.1      Koper is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief onder meer klachten over afwijkingen in de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde, moeten door koper onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na (af)levering, schriftelijk bij Benegas worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken dienaangaande voor koper vervallen.

13.2      Klachten over een door Benegas gezonden factuur moeten door koper binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van koper dienaangaande vervallen.

13.3      Artikel 13.1 en 13.2 van deze Voorwaarden zijn niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

13.4      Retourzendingen behoeven door Benegas niet te worden aanvaard, tenzij Benegas daartoe tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Het voorgaande geldt niet indien de consument op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een wettelijk recht heeft om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden of herroepen.

14. Garantie en reclame

14.1 Benegas garandeert dat de door haar geleverde gasproducten voldoen aan de kwaliteitsnormen die voor deze producten gelden en de deugdelijkheid van de materialen (als bedoeld in artikel 6) en de gasproducten (in dit artikel gezamenlijk te noemen “goederen”), met inachtneming van het navolgende. Indien afnemer een consument is, dan geldt dat het in dit artikel 14 bepaalde geen afbreuk doet aan de wettelijke bescherming van de consument, onder meer op het gebied van conformiteit.

14.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de goederen.

14.3 Gebreken, die geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal, constructie of applicatie, gekozen door afnemer of verplicht opgelegd door enige regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.

14.4 Wij geven geen garanties over de bruikbaarheid van de goederen indien zij worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk worden geleverd, noch staan wij in voor de gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico l s van nieuw ontwikkelde producten.

14.5 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot de reparatie of het vervangen van ondeugdelijke goederen dan wel terugbetaling van het in rekening gebrachte bedrag. Vervanging van goederen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.

14.6 Ingeval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende goederen verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.

14.7 Indien de afnemer zich op het standpunt stelt dat de geleverde goederen ondeugdelijk zijn zal de afnemer de situatie en omstandigheden waarin de vermeende ondeugdelijkheid is ontstaan c.q. zich heeft voorgedaan, zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Benegas is niet tot enige garantie gehouden, indien de koper de hiervoor genoemde situatie en omstandigheden zonder noodzaak wijzigt dan wel zodanig wijzigt, dat de omstandigheden waaronder de beweerde ondeugdelijkheid is ontstaan dan wel gebleken, voor Benegas niet meer te achterhalen zijn.

14.8 Reclames en klachten dienen aan Benegas zo spoedig mogelijk per telefoon met onmiddellijke bevestiging daarvan per brief, telefax, e-mail of bij aangetekende brief te worden vermeld:

 1. ingeval van uitwendig waarneembare gebreken binnen ten hoogste 24 uur na aflevering van de goederen;
 2. ingeval van niet-uitwendig waarneembare gebreken binnen 5 werkdagen na (af)levering. Overschrijding van deze reclametermijnen leidt tot verval van de garantie.

14.9      Indien de afnemer klaagt over beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, zal hij Benegas in staat te stellen alle onderzoekingen te verrichten en testen uit te voeren op deze goederen, die door Benegas noodzakelijk worden geacht en de afnemer zal de instructies van Benegas daartoe opvolgen.

14.10  Indien koper zich op het standpunt stelt dat Benegas niet voldaan heeft aan enige verplichting uit de garantie, dan ontslaat dit de afnemer niet van enige van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

14.1 1 Afnemer kan geen beroep doen op de garantie:

 1. indien de afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit enige met Benegas gesloten overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeen IKO mSt;
 2. indien de afnemer de door Benegas geleverde goederen onvakkundig of onjuist of in strijd met de door Benegas verstrekte gebruiksvoorschriften en richtlijnen of anders dan voor het doel waarvoor de goederen zijn bestemd, toepast, aansluit of gebruikt;
 3. indien en zodra de afnemer, (anders dan door Benegas ingeschakelde) derden en/of hun – wel of niet vakkundig – personeel reparaties en/of werkzaamheden aan de door Benegas geleverde goederen verricht(en) zonder de voorafgaande schriftelijke machtiging van Benegas daartoe;
 4. indien, in het geval waarin de door Benegas geleverde goederen niet door Benegas zijn vervaardigd, de afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via Benegas en indien hij door de fabrikant onder die garantie is schadeloos gesteld.

14.12  Bovendien zal onze garantie voor goederen, door ons geleverd doch niet door ons vervaardigd, beperkt zijn tot de aansprakelijkheid, aanvaard door Benegas van die goederen en/of materialen onder zijn garantie.

14.13  Indien Benegas, uit hoofde van enige met Benegas gesloten overeenkomst of anderszins, aan de afnemer technische adviezen verstrekt met betrekking tot het gebruik of de applicatie van de producten en/of materialen die Benegas levert, dan wel ten aanzien van ander materiaal of outillage, daartoe of anderszins gebruikt, als ook indien Benegas personeel ter beschikking stelt om op het gebruik of de applicatie daarvan toezicht te houden, verleent Benegas – alhoewel zij al het redelijke in het werk stelt om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gesteld personeel competent is – geen garantie en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van enige door Benegas te lijden schade tengevolge van enige tegen Benegas ingestelde vordering terzake van zulk een verstrekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

14.14  Deze bepaling omschrijft de volledige garantie die Benegas biedt ten aanzien van de kwaliteit en deugdelijkheid van door haar geleverde gasproducten. ledere andere garantie is uitgesloten. De afnemer heeft ten aanzien van de deugdelijkheid en kwaliteit van de door Benegas geleverde gasproducten geen andere aanspraken dan hiervoor omschreven.

15.    Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

15.1 Dit artikel 1 5is enkel van toepassing voor zover het doel van de overeenkomst tussen Benegas en de afnemer is om een eigendomsoverdracht van producten te bewerkstelligen.

15.2 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van deze Voorwaarden, blijft Benegas eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang de afnemer de (nog) te verrichten (deel-)prestaties uit de overeenkomst, deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Benegas niet heeft verricht en/of zolang koper andere buitencontractuele verplichtingen jegens Benegas niet heeft voldaan. Koper zal Benegas steeds onverwijld toegang verlenen om geleverde producten zelf terug te (doen) halen voor rekening en risico van koper.

15.3 Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, geeft koper nu reeds bij voorbaat bij aflevering tevens een pandrecht aan Benegas op alle aan koper geleverde en te leveren producten. Dit pandrecht dient tot zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van afnemer aan Benegas. Afnemer wordt hierbij geacht een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Benegas te hebben gegeven orn mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

16.    Overdraagbaarheid

16.1 Benegas is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander, die dan in haar plaats contractant wordt en bevoegd zal zijn bijvoorbeeld de merken, waaronder Benegas mocht verkopen, geheel of gedeeltelijk door andere te vervangen of anderszins de wijze waarop producten verkocht worden c.q. de daarmee verband houdende overeenkomsten te wijzigen. Afnemer geeft Benegas reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contractoverneming.

De contractoverneming komt tot stand zodra Benegas, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, afnemer schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.

16.2 Indien de afnemer een consument is, geldt dat de consument in een dergelijk geval het recht heeft om de overeenkomst(en) die hij heeft met Benegas te ontbinden, tenzij de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.

17.    Zekerheid

Wanneer (financiële) omstandigheden van de afnemer volgens Benegas goede grond geven aan te nemen dat deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende niet (volledig) zal (kunnen) nakomen, dan is afnemer verplicht tot het ten genoegen van Benegas stellen van zekerheid, het betalen van een door Benegas te bepalen voorschot en/of tot inbetalinggeving van goederen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij gebreke daarvan is Benegas gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.     Opzegging

1 8.1 Benegas heeft te allen tijde het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. deze voor het nog niet uitgevoerde deel daarvan, met een opzegtermijn van 30 dagen tussentijds op te zeggen.

1 8.2 Indien de afnemer een consument is, geldt dat Benegas het recht heeft om, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. deze voor het nog niet uitgevoerde deel daarvan op te zeggen, met inachtneming van dezelfde opzegtermijn die partijen zijn overeengekomen voor de consument.

19.    Beëindiging

19.1 Benegas kan zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang overgaan tot ontbinding van de overeenkomst – zonder dat Benegas gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zulks onverlet de eventuele schadeplichtigheid van afnemer – in de navolgende gevallen, welke afnemer – voor zover op haar van toepassing en voor zover bekend aan afnemer – onverwijld schriftelijk dient te melden aan Benegas:

 1. beslaglegging op de eigendommen van de afnemer;
 2. verlies door afnemer van een vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf;
 3. het niet voldoen door afnemer aan zijn betalingsverplichtingen of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar (kunnen) brengen;
 4. valse of onvolledige opgave door afnemer aan Benegas gedaan;
 5. enige handeling of enig nalaten door afnemer in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en/of enige andere overeenkomst tussen afnemer en Benegas;
 6. beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen Benegas en haar toeleverancier welke verdere leveringen aan Benegas en dientengevolge aan afnemer onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren; en/of
 7. indien afnemer – al dan niet voorlopige – surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement dan wel schuldsanering van koper wordt aangevraagd of koper anderszins insolvent raakt; verkoop, overdracht (direct of indirect) of staking van (een aanmerkelijk deel van) (de onderneming van) koper, fusie, splitsing of liquidatie van koper, dan wel verlies van de zeggenschap over of overwegend economisch belang in koper van de (ultieme) houder van koper.
 8. andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet van Benegas kan worden gevergd dat de overeenkomst met afnemer in stand blijft.

19.2 Beëindiging van de overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen laat iedere verplichting van de afnemer tot nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens Benegas en enige aanspraak op schadevergoeding van Benegas onverlet.

20.       Overmacht

20.1 Benegas is niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien, voor zover en voor zolang de nakoming daarvan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd, of verhinderd door overmacht. Van overmacht is onder meer (maar niet uitsluitend) sprake indien niet-nakoming wordt veroorzaakt door een van de volgende oorzaken:

 1. de nakoming door Benegas van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon, die te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
 2. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de winning, de productie en/of de aanvoer (waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de te leveren producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven, weer— en/of verkeers—omstandigheden en werkstakingen);
 3. feiten en/of omstandigheden, die Benegas niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Benegas, waren die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest, de overeenkomst tot levering niet of niet dan op gewijzigde condities zou zijn aangegaan.

20.2      Onder de bij artikel 19.1 bedoelde omstandigheden daarnaast in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, opstand, boycot, vernielingen,  natuurrampen, weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties, verkeersstagnatie of transportvertragingen, computerstoringen, storing van elektriciteits- of gasleverantie, prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op de regelmatige gang van Benegas’ bedrijf of die van haar toeleveringsbedrijven, zulks ter beoordeling van Benegas.

20.3      Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 19.1 of 19.2 zal Benegas afnemer – indien mogelijk- mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal continueren. Benegas zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen op te schorten of te beperken.

21 .    FOB-FCA-leveringen

21 .1 Bij FOB- of FCA-leveringen dient afnemer Benegas voor toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met een intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van Benegas om, alvorens dit tarief te hanteren of later, nadere informatie of originele bewijsstukken te verlangen. Indien afnemer er niet in slaagt de nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen heeft Benegas het recht koper op ieder ogenblik de toepasselijke BTW samen met nalatigheidsinteresten en eventueel aan Benegas opgelegde BTW-boetes, aan te rekenen.

21 .2 Ten aanzien van het Administratief Geleide Document (‘AGD’) ter zake van accijnsgoederen, dient koper ervoor zorg te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan Benegas of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, alsmede dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven.

Afnemer dient er voor zorg te dragen dat het AGD binnen 14 werkdagen na de datum van verzending terugontvangen is door de verzendende entrepothouder.

Afnemer is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boeten, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terugontvangst door de verzendende entrepothouder.

21 .3 Indien en voor zover Benegas ten behoeve van afnemer douane- of accijnsdocumenten op naam van Benegas voor de te leveren producten afgeeft of doet afgeven, zal afnemer terstond, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of – behoudens voor zover de afnemer een consument is – zonder recht van opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeacht of er sprake is van enige schuld of verwijtbaarheid van afnemer, personeel van koper of van derden, die afnemer inschakelt. Indien en zodra afnemer de producten zonder betaling van heffingen of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal afnemer ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van Benegas opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde de aansprakelijkheid van Benegas jegens de fiscus te beëindigen.

 1. Verrekening

Benegas is gerechtigd alle schulden die zij te eniger tijd jegens afnemer zouden hebben, te verrekenen met alle vorderingen die Benegas op afnemer heeft. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vordering van Benegas op afnemer, uit welke hoofde dan ook.

23.    Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Nederlands recht van toepassing op alle in de Algemene Verkoopvoorwaarden beoogde rechtsverhoudingen met Benegas, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Indien de afnemer een consument is, geldt dat hij daarnaast recht heeft op de bescherming die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van deze bepaling van toepassing zou zijn.

23.2 De bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan tussen de afnemer en Benegas, op welke grondslag dan ook gebaseerd (inclusief maar niet beperkt tot contractuele vorderingen en vordering op grond van onrechtmatige daad). Het voorgaande is niet van toepassing voor zover de afnemer een consument is die zich op grond van dwingendrechtelijke bepalingen kan wenden tot een andere rechter.

24.    Overige

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

AFDELING 2. LEVERING / INGEBRUIKGEVING VAN EEN AUTOGAS INSTALLATIE

25.    De installatie in het algemeen

25.1 Voor zover uit deze Voorwaarden niet anders volgt, is het in dit artikel bepaalde van toepassing met betrekking tot elke door Benegas onder welke titel ook aan de afnemer in gebruik gegeven en/of geleverde autogasinstallatie (hierna: de ‘installatie’).

25.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de afnemer verplicht om voor zijn rekening en risico:

 1. alle van hem verlangde medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die nodig zijn voor het plaatsen, aansluiten en in gebruikstellen van de installatie;
 2. zorg te dragen voor de aanwezigheid van de nodige aansluitingen op het elektriciteits- en waterleidingnet, het nodige graaf-, beton- en metselwerk, de nodige bestrating en verdere bouwkundige voorzieningen.
 3. zorg te dragen voor de vereiste beschikkingen van overheidswege. Bij gebreke daarvan is Benegas bevoegd zelf, maar voor rekening van de afnemer het nodige te – laten – verrichten.

25.3      Voor zover Benegas voorzieningen, c.q. werkzaamheden, als in artikel 25.2 bedoeld geheel of gedeeltelijk op zich neemt, geschiedt dit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer.

25.4      Ongeacht door of voor rekening van wie het graafwerk wordt verricht, komt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bodemsanering altijd voor rekening van de afnemer.

25.5      Alle kosten, rechten, belastingen en heffingen daaronder begrepen, verband houdend met de installatie of het gebruik van de installatie komen voor rekening van de afnemer.

25.6      Indien de voor de plaatsing en/of het gebruik van de installatie benodigde beschikkingen van overheidswege niet binnen een naar het oordeel van Benegas redelijke termijn en/of niet op naar het oordeel van Benegas aanvaardbare voorwaarden zijn verkregen, is Benegas bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige vergoeding aan de koper verplicht te zijn.

26.  In gebruikgeving van de autogasinstallatie met recht van terugneming (huur, bruikleen)

26.1 Voor zover uit deze voorwaarden niet anders volgt, is het in dit artikel bepaalde van toepassing in alle gevallen waarin Benegas aan de afnemer een installatie in gebruik geeft krachtens een overeenkomst bij beëindiging waarvan de installatie weer ter vrije beschikking van Benegas dient te worden gesteld, zoals in het geval van bruikleen of huur.

26.2 Uitsluitend Benegas is gerechtigd werkzaamheden aan de installatie uit te laten voeren, deze te plaatsen, te wijzigen, te verplaatsen, los te koppelen, buiten werking te stellen of te verwijderen.

26.3 Onverminderd het in artikel 24 bepaalde, geschiedt de plaatsing van de installatie bij aanvang van de overeenkomst vanwege en voor rekening van Benegas.

26.4 De controle en het normale onderhoud van de installatie geschieden vanwege en voor rekening van Benegas. Alle overige werkzaamheden aan de installatie, waaronder reparaties niet te rekenen tot het normale onderhoud en werkzaamheden noodzakelijk geworden door toedoen of nalatigheid van de afnemer of derden, geschieden eveneens vanwege Benegas, maar voor rekening van de afnemer. De normale (her-)keuringen van installatie van overheidswege komen voor rekening van Benegas.

26.5 Afnemer zal Benegas te allen tijde toegang verlenen tot de terreinen en gebouwen waar de installatie of onderdelen daarvan zich bevinden teneinde deze te controleren of daaraan werkzaamheden te verrichten.

26.6 Het is de afnemer niet toegestaan door of vanwege Benegas op de installatie aangebrachte merken andere aanduidingen daarvan te verwijderen, onleesbaar te maken of door andere merkaanduidingen te vervangen.

26.7 Indien de afnemer aan Benegas de grond heeft verhuurd waarop en waarin de installatie zich bevindt, houdt dit tevens het recht van Benegas in te voet of rijdend over het terrein van de afnemer naar en van de verhuurde grond te gaan.

26.8 Het gebruik en de exploitatie van de installatie geschieden geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is verplicht de installatie zorgvuldig en met inachtneming van de van overheidswege en/of door Benegas uitgevaardigde voorschriften te beheren en te gebruiken. Kosten, schades en boetes, die voortvloeien uit de aanwezigheid van de installatie of het gebruik daarvan zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer vrijwaart Benegas tegen alle aanspraken die derden tegenover Benegas ter zake van de installatie en het gebruik daarvan doen gelden.

26.9 Het is de afnemer niet toegestaan de installatie voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan de opslag en aflevering van door Benegas aan hem geleverd autogas voor het wegverkeer.

26.10 De afnemer is verplicht de aansprakelijkheid voor schade, die kan voortvloeien uit het gebruik van de installatie voor zijn rekening en bij een, naar het oordeel van Benegas, solide verzekeraar te verzekeren en verzekerd te houden, tegen een minimale dekking van €  per gebeurtenis.

Hij is verplicht de polis, sluitnota en premiekwitanties op eerste verzoek van Benegas aan deze te overhandigen, terwijl voorts in de polis als verplichting van de verzekeraar opgenomen dient te zijn Benegas terstond schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging, die zich met betrekking tot die polis voordoet. De afnemer is daarnaast verplicht alle rechten, die hij uit hoofde van de polis kan laten gelden op eerste verzoek van Benegas aan deze over te dragen.

Indien de afnemer in de nakoming van zijn hierboven omschreven verzekeringsplicht tekortschiet, is Benegas bevoegd, maar niet verplicht, om zelf de nodige verzekeringen voor rekening van de afnemer af te sluiten.

26.11 De afnemer is jegens Benegas aansprakelijk voor tenietgaan, beschadiging of onbruikbaar worden van de installatie, tenzij hij bewijst dat dit te wijten is aan Benegas of diens personeel of een aan Benegas toe te rekenen gebrek aan de installatie.

26.12 Benegas is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de installatie en is tot generlei vrijwaring uit dien hoofde jegens de afnemer gehouden, tenzij deze bewijst dat die schade te wijten is aan Benegas of diens personeel of een aan Benegas toe te rekenen gebrek aan de installatie.

26.13 Na het eindigen van de overeenkomst uit hoofde waarvan de installatie aan de afnemer in gebruik is gegeven, dient deze de installatie terstond ter vrije beschikking van Benegas te stellen en deze tot verwijdering en terugneming daarvan in staat te stellen. Afnemer zal daartoe toegang aan Benegas toegang verlenen tot elk terrein of gebouw waar de installatie of onderdelen daarvan zich bevinden.

26.14 In het in het vorige lid bedoelde geval heeft Benegas de keuze de installatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen dan wel prijs te geven en achter te laten zonder dat de afnemer ter zake op enige vergoeding aanspraak kan maken. Indien Benegas besluit de installatie geheel of gedeeltelijk achter te laten, is zij bevoegd het achtergelatene onbruikbaar te maken. Besluit Benegas tot verwijdering, dan komen de kosten voor verwijdering voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

26.15 Over bij de verwijdering van de installatie daarin aangetroffen gas kan Benegas naar eigen goeddunken beschikken zonder verplicht te zijn dat gas terug te nemen of aan de afnemer te

26.16 Doet zich met betrekking tot de installatie enige gebeurtenis voor waardoor de rechten of belangen van Benegas – kunnen – worden geschaad, zoals een (dreigend) defect, beschadiging, beslag op de installatie of onderdelen daarvan of op (het recht op) de grond waarmede de installatie is verbonden dan wel (voorgenomen) verkoop of overdracht van die grond of het recht daarop, dan zal de afnemer Benegas daarvan terstond op de hoogte stellen.

26.17 Zonder toestemming van Benegas is het de afnemer niet toegestaan:

 1. a) (het recht op) de grond waarmede de installatie is verbonden over te dragen, daarop enig zakelijk genots- of zekerheidsrecht te doen vestigen dan wel bestaande rechten te verzwaren, zijn gebruiksrecht met betrekking tot die grond te beëindigen of in de beëindiging daarvan te bewilligen dan wel het verkooppunt over te dragen of in gebruik af te staan.
 2. b) de installatie geheel of gedeeltelijk aan een derde onder welke titel ook in gebruik te geven of af te staan. Benegas zal deze toestemming niet weigeren indien de – verdere – uitvoering van de overeenkomst naar haar oordeel voldoende gewaarborgd is. Benegas is bevoegd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

26.18  Op het eerste verlangen van Benegas is de afnemer verplicht om Benegas ten behoeve van de installatie een zakelijk recht van opstal te verlenen met betrekking tot – het recht op – de grond waarin of waarop de installatie of onderdelen daarvan zich bevinden, alsmede een erfdienstbaarheid van weg om van en naar de installatie te gaan. De kosten verbonden aan deze rechten met inbegrip van de verlening en vestiging daarvan komen voor rekening van de afnemer.

26.19  Indien de afnemer in de nakoming van één of meer van zijn uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen tekortschiet, is Benegas onverminderd haar overige rechten, bevoegd de installatie tot zich te nemen, buiten gebruik te stellen of onbruikbaar te maken zonder dat zulks iets afdoet aan de voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

27.    Koop / verkoop van een autogasinstallatie

27.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald of overeengekomen, is het in dit artikel bepaalde van toepassing op elke overeenkomst waarbij de afnemer (onder meer) een installatie van Benegas – al dan niet op afbetaling en/of met eigendomsvoorbehoud – koopt.

27.2 De installatie komt vanaf het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer.

27.3 Benegas is jegens de afnemer tot generlei vrijwaring gehouden ter zake van zichtbare of onzichtbare gebreken en is nimmer aansprakelijk voor de uit zulke gebreken voortvloeiende schade.

27.4 Plaatsing en aansluiting van de installatie zal geschieden door Benegas, maar tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van deze plaatsing en aansluiting en de daarbij benodigde materialen en voorzieningen niet in de koopsom begrepen.

27.5 Zolang hetgeen de afnemer uit hoofde van de koop/verkoop van de installatie aan Benegas verschuldigd is, niet volledig is voldaan, vindt het bepaalde in artikel 25 voor zover het niet met het overigens in dit artikel bepaalde strijdt, overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ook de kosten van controle, normaal onderhoud en (her-)keuring, van de installatie altijd voor rekening van de afnemer komen.

27.6 Al hetgeen de afnemer krachtens de koopovereenkomst aan Benegas verschuldigd is, is dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, indien:

 1. a) zich een geval voordoet als omschreven in artikel 18;
 2. b) de afnemer gedurende een periode van zes maanden of langer geen autogas van Benegas heeft betrokken:
 3. c) de installatie uit de macht van de afnemer is geraakt;
 4. d) de afnemer bij het aangaan van de koopovereenkomst onjuiste en onvolledige gegevens heeft verstrekt van dien aard, dat Benegas, indien zij over de juiste en volledige gegevens zou hebben beschikt, de overeenkomst niet, althans niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

27.7 In een geval als in artikel 27.6 bedoeld is Benegas onverminderd haar overige rechten bevoegd om indien de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen voldoet de installatie tot zich te nemen waar deze zich bevindt. Benegas is bevoegd de aldus door haar teruggenomen installatie te verkopen op door haar te bepalen wijzen en voorwaarden.

Alle op het terugnemen, bewaren en verkopen van de installatie vallende kosten komen voor rekening van de afnemer. De opbrengst van deze verkoop wordt de afnemer verantwoord en strekt achtereenvolgens in mindering op de kosten van die verkoop, de koopsom van de installatie en de schade door Benegas geleden, doordat de afnemer zijn verplichtingen niet is nagekomen. Voor zover de opbrengst van de verkoop na aftrek van de vorige bedoelde posten een saldo ten gunste van de afnemer oplevert, wordt dit na aftrek van hetgeen de afnemer overigens nog aan Benegas verschuldigd mocht zijn, aan de afnemer uitbetaald.

Contactgegevens

 • Benegas
 • Zuiderzeestraatweg 1
 • 3882 NC │ Putten
 • KvK: 08024005

Onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en aanbiedingen!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.