Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Benegas B.V.

Gedeponeerd onder nummer 08024005 bij de Kamer van Koophandel te Enschede in Nederland op 23 maart 2012.

Artikel I        Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle tussen ons en de wederpartij, hierna te noemen de afnemer, gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden gelden boven welke voorwaarden van de afnemer dan ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden een uitsluitende toepasselijkheid stipuleren. Wij wijzen de eventueel gestelde toepasselijkheid van welke voorwaarden van de afnemer dan ook hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 2. Door het plaatsen van een bestelling wordt de afnemer geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden gelden slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van derden, die onder onze leiding of met onze toestemming betrokken zijn bij de levering van producten en/of diensten.
 5. Nietigheid, vernietigbaarheid danwel vernietiging van één of meer der bedingen in de overeenkomst danwel in deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid der overige bedingen onverlet.
 6. In geval één of meer der bedingen in de overeenkomst danwel in deze Algemene Voorwaarden als nietig wordt beschouwd danwel wordt vernietigd, zal (zullen) deze worden geconverteerd in een geldig beding dat de strekking der oorspronkelijke beding(en) zo dicht mogelijk benadert.

Artikel II        Aanbiedingen en Overeenkomst

 1. Tenzij wij uitdrukkelijk een bindend aanbod als bedoeld in artikel II 2 hebben gedaan zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, danwel hieraan daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts voor zover wij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
 2. Een aanbod is slechts bindend indien wij, danwel door ons schriftelijk bevoegd verklaarde personen, het aanbod schriftelijk doen met vermelding van de termijn, gedurende welke het aanbod voor aanvaarding openstaat. Zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

Artikel III       Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, leveren wij de producten tegen de op de dag van levering, voor de betreffende categorie verbruikers waartoe afnemer behoort, geldende prijzen die in onze prijscourant of op onze prijslijst zijn vermeld.
 2. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien de prijzen van grondstoffen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, accijnzen, door de overheid opgelegde verplichte heffingen, geldende koersen en verdere prijsbepalende factoren, wijzigingen ondergaan, ook al is deze wijziging geschied ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen, dan wel de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel IV      Levering

 1. Alle opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in als aan alle vereisten voor uitvoering van de overeenkomst voldaan is en wij al hetgeen, zoals bij de overeenkomst bepaald, hebben ontvangen.
 2. Bij overschrijding van de levertijd dient de afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen waarbij ons nog een redelijke termijn wordt gegeven om na te komen.
 3. Afnemer heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst indien de sub 2 genoemde levertijd wordt overschreden, waarbij wij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan onze zijde. Voor schade door overschrijding van de levertijd, indien en voor zover veroorzaakt door overmacht, zijn wij niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstaking gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen franco huis/bedrijf aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres en gaat het risico op het moment van aflevering op de afnemer over, onverminderd het bepaalde in artikel V. De keuze van vervoer is aan ons. Vorenbedoelde levering zal plaatsvinden in de daar toe bestaande tank(s) en/of flessenopslagplaats, die daartoe goed bereikbaar dient/dienen te zijn.
 5. De afnemer verbindt zich ons of onze vervoerders op alle werkdagen in de gelegenheid te stellen de producten aan zijn adres af te leveren en retour goederen mee te nemen en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor ons of onze vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Buiten deze genoemde tijden is de afnemer daartoe gehouden na aankondiging door ons. Bij het lossen en in ontvangst nemen van onze goederen en het laden van retour goederen zal de afnemer om-niet hulp verlenen. Mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks worden daarbij door hem om-niet ter beschikking gesteld.
 6. Meer of minder levering dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan mits niet groter dan 10%.
 7. Metingen en wegingen door Benegas te verstrekken c.q. uit te voeren zullen bindend zijn. Afnemer heeft het recht voor eigen rekening te meten c.q. te wegen.

Artikel V       Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat de afnemer volledig aan ons heeft betaald al hetgeen hij verschuldigd is voor door ons aan hem krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Artikel VI      Ter beschikking stelling goederen

 1. Goederen, zoals flessen en de onderdelen daarvoor, pallets en gastanks en de toebehoren daarvan, verder te noemen materialen, die door ons direct of indirect aan afnemer ter beschikking worden gesteld op basis van huur, statiegeld, waarborgsomabonnement, abonnement, om-niet, als voorraad of uit welken andere hoofde ook, blijven te allen tijde ons eigendom en zullen door afnemer slechts worden gebruikt voor onze producten en voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan reparaties en/of wijzigingen aan het ter beschikking gestelde materiaal te verrichten c.q. aan te brengen of door derden te laten verrichten c.q. aan te brengen zonder onze voorafgaande schriftelijke machtiging daartoe.
 3. Het is de afnemer niet toegestaan onze gasflessen en/of gastanks te (doen) vullen zonder daartoe schriftelijk uitdrukkelijk door ons gemachtigd te zijn.
 4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan c.q. vermissing van de door ons aan hem ter beschikking gestelde materialen. Afnemer zal steeds als goed huisvader voor al de hem ter beschikking gestelde goederen zorgdragen.
 5. Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken, die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken voor schade, die direct of indirect is veroorzaakt doordat afnemer en/of derden – al dan niet met onze toestemming – reparaties hebben verricht en/of wijzigingen hebben aangebracht aan door ons aan de afnemer ter beschikking gestelde materialen en/of doordat afnemer en/of derden de door ons ter beschikking gestelde materialen onzorgvuldig en/of in strijd met de door ons gegeven voorschriften en gebruiksinformatie behandeld hebben.

Artikel VII      Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven danwel overeengekomen termijn en op de factuur aangegeven wijze, zonder enige korting of compensatie in wettig Nederlands betaalmiddel.
 2. Voorzover bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van afnemer zijn overeengekomen, zijn die bedragen niet eerder opeisbaar dan alleen nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan ons zijn voldaan. Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen en door hem ten onrechte in mindering gebrachte bedragen zullen op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.
 3. Indien de afnemer enige betalingsverplichting niet stipt nakomt, is hij in gebreke door enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de afnemer vanaf de vervaldag rente verschuldigd zijn ten bedrage van 6 punten boven het promesse-disconto van De Nederlandse Bank met een minimum van 12% per jaar. In dit geval, alsmede ingeval van enige andere vorm van wanprestatie en indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien zijn onderneming wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, waaronder mede te verstaan een overdracht van 50% of meer van de zeggenschap, worden alle door de afnemer aan ons verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en hebben wij – naar onze keuze – het recht de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van elke overeenkomst met afnemer op te schorten, te annuleren of ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te vorderen, indien daartoe gronden zijn. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en ingeval van openstaande facturen op de eerst vervallen factuur.
 4. Wij hebben te allen tijde het recht van de afnemer gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling dan wel een bankgarantie of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming door hem van zijn verplichtingen uit hoofde van enige met ons gesloten overeenkomst.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ons moeten worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van alle met ons gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de afnemer, waarvan de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel VIII     Garantie en reclame

 1. Wij garanderen, dat de verschillende door ons geleverde gasproducten voldoen aan de kwaliteitsnormen, die voor die verschillende gasproducten gelden en wij garanderen de deugdelijkheid van onze materialen als bedoeld in artikel VI, gasproducten en materialen in dit artikel gezamenlijk te noemen “goederen”, met inachtneming van het navolgende.
 2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de goederen.
 3. Gebreken, die geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal, constructie of applicatie, gekozen door afnemer of verplicht opgelegd door enige regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen garanderen wij noch de bruikbaarheid van de goederen indien zij worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk worden geleverd, noch staan wij in voor de gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde producten.
 5. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot de reparatie of het vervangen van ondeugdelijke goederen dan wel terugbetaling van het in rekening gebrachte bedrag. Vervanging van goederen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.
 6. Ingeval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende goederen verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.
 7. Zo de afnemer zich op het standpunt stelt dat de geleverde goederen ondeugdelijk zijn zal de afnemer de situatie en omstandigheden waarin de vermeende ondeugdelijkheid is onstaan c.q. zich heeft voorgedaan, zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden, indien de afnemer de hiervoor genoemde situatie en omstandigheden zonder noodzaak wijzigt dan wel zodanig wijzigt, dat de omstandigheden waaronder de beweerde ondeugdelijkheid is ontstaan dan wel gebleken, voor ons niet meer herkenbaar zijn.
 8. Reclames en klachten dienen aan ons zo spoedig mogelijk per telefoon met onmiddellijke bevestiging daarvan per telex, telefax of bij aangetekende brief te worden vermeld:
  A. ingeval van uitwendig waarneembare gebreken binnen ten hoogste 24 uur na aflevering van de goederen;
  B. ingeval van niet-uitwendig waarneembare gebreken binnen redelijke termijn doch ten hoogste 24 uur nadat deze zijn vastgesteld.

       Overschrijding van deze reclametermijnen leidt tot verval van de garantie.

 1. Indien de afnemer klaagt omtrent beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, dient hij ons in staat te stellen alle onderzoekingen te verrichten en testen uit te voeren op deze goederen, die door ons noodzakelijk worden geacht en de afnemer zal onze instructies daartoe opvolgen.
 2. Zo de afnemer zich op het standpunt stelt dat wij niet voldaan hebben aan enige verplichting uit de garantie dan ontslaat dit de afnemer niet van enige van zijn verplichting uit enige met ons gesloten overeenkomst.
 3. Wij zijn niet tot garantie gehouden:
  A. Indien de afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
  B. indien de afnemer de door ons geleverde goederen onvakkundig of onjuist of in strijd met de door ons verstrekte gebruiksvoorschriften en richtlijnen of anders dan voor het doel waarvoor de goederen zijn bestemd, toepast, aansluit of gebruikt;
  C. indien en zodra de afnemer, derden en/of hun – wel of niet vakkundig – personeel reparaties en/of werkzaamheden aan de door ons geleverde goederen verricht(en) zonder onze voorafgaande schriftelijke machtiging daartoe;
  D. indien, in het geval waarin de door ons geleverde goederen niet door onszelf zijn vervaardigd, de afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons en indien hij door de fabrikant onder die garantie is schadeloos gesteld.
 1. Bovendien zal onze garantie voor goederen, door ons geleverd doch niet door ons vervaardigd, beperkt zijn tot de aansprakelijkheid, aanvaard door de leverancier van die goederen en/of materialen onder zijn garantie.
 1. Indien wij, uit hoofde van enige met ons gesloten overeenkomst of anderszins, aan de afnemer technische adviezen verstrekken met betrekking tot het gebruik of de applicatie van onze producten en/of materialen, dan wel ander materiaal of outillage, daartoe of anderszins gebruikt, als ook indien wij personeel ter beschikking stellen om op het gebruik of de applicatie daarvan toezicht te houden, verlenen wij – alhoewel wij al het redelijke in het werk stellen om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gesteld personeel competent is – geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen. De afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van enige door ons te lijden schade tengevolge van enige tegen ons ingestelde vordering terzake van zulk een verstrekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

Artikel IX      Beperking aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden, uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derden opgekomen in verband met de door of in opdracht van ons verrichte werkzaamheden en/of levering, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld aan onze zijde. Opzet of grove schuld van personeel en derden, waarvan wij ons bedienen, leiden derhalve niet tot aansprakelijkheid onzerzijds. Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door ons aan opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of leveringen.
 2. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Een eventueel recht op schadevergoeding zal zijn beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel X       Bewijs administratie

 1. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst(en) met de afnemer en de uitvoering daarvan, de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.

Artikel XI      Geschillen, toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, mochten rijzen tussen partijen, en welke geschillen uit hoofde van hun aard of het bedrag van de vordering behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle onverminderd ons recht een afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter in zijn woonplaats.
 2. In geval de afnemer terzake van de overeenkomst niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, kan hij binnen een maand nadat wij hem schriftelijk hebben medegedeeld dat het geschil aan de in lid 1 genoemde Rechtbank zal worden voorgelegd, indien daarvan afwijkend kiezen voor beslechting van het geschil door de in de Wet aangewezen bevoegde Rechter. In dat geval dient afnemer dit schriftelijk met ontvangstbevestiging aan Benegas mede te delen.
 3. Alle met ons gesloten overeenkomsten en iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel XII     Industrieel eigendom

De rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle offertes, modellen, tekeningen e.d. ter beschikking gesteld ter uitvoering van een tussen ons en afnemer gesloten overeenkomst berusten bij ons. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen niet zonder toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden.

Contactgegevens

 • Benegas
 • Zuiderzeestraatweg 1
 • 3882 NC Putten
 • KvK: 08024005

Onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en aanbiedingen!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.