Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Deze regelgeving stamt al uit 1993, want destijds is besloten in het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer dat ondernemingen energiebesparingsmaatregelen moeten nemen voor zover zij een energieverbruik hebben van 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten). Omgerekend is 33.750 liter propaan 25.000 m3 aardgasequivalent. Deze regelgeving wordt per 1 juli 2019 enkel uitgebreid met een deadline om aan informatieplicht te hebben voldaan, om het proces te versnellen.

Benieuwd of jouw bedrijf moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving? Met de Wetchecker energiebesparing kun je gelijk checken of je een informatieplicht hebt en of je aan andere energiebesparingsverplichtingen moet voldoen.

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Deze plicht geldt per inrichting en geldt voor “de drijver” van de inrichting. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Verder is de drijver niet per se degene die de maatregelen moet nemen. Hij is wel degene die communiceert met het bevoegd gezag. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld het huurcontract) bij machte is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder, huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt de verhuurder aangesproken op gebouwgebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen.

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing niet?

De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen geldt niet voor:

 • Kleine energieverbruikers: met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50.000 kWh en jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van < 25.000 m;
 • Type C-inrichtingen: onder andere IPPC-bedrijven met energie-intensieve installaties;
 • Bedrijven onder het Europese CO2-emmissiehandelssysteem (ETS-bedrijven);
 • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.
 • MJA3-bedrijven.

Wanneer moet aan de informatieplicht zijn voldaan?

Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport bij het bevoegd gezag zijn ingediend. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is ingediend. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED energie-auditplichtige-ondernemingen (dit zijn bedrijven met meer dan 50 miljoen jaaromzet en meer dan 250 fte) geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingediend.

Hoe kan aan de informatieplicht zijn voldaan?

Een drijver van de inrichting leeft de informatieplicht na als op zijn laatst op 1 juli 2019 naar waarheid een compleet rapport is ingediend. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of binnen een korte tijd een controle nodig is. Dit om te bepalen of de drijver van de inrichting zich houdt aan de energiebesparingsverplichting.

Door alle, voor de inrichting, toepasselijke maatregelen te nemen van de erkende maatregellijst kan een bedrijf voldoen aan zijn energiebesparingsverplichting. Een drijver kan afwijken van de erkende maatregelen door een andere maatregel te treffen. De wettelijke term is “alternatieve maatregel”. Het gaat om een maatregel die ten minste gelijkwaardig is (of beter) aan het energiebesparende effect van de erkende maatregel.

De drijver moet de alternatieve maatregel verplicht omschrijven. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, derde lid, van het Activiteitenbesluit.

Handhaving

Het bevoegd gezag moet handhavend optreden als een  drijver zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van het dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Veelal gaat het om een bedrag vanaf € 1.000 per overtreding.

Stappenplan in hoofdlijnen

 1. Bekijk de introductiefilm Informatieplicht Energiebesparing
 2. Gebruik het Stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of jouw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heb je een informatieplicht, bepaal welke erkende maatregelen voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Voer de maatregelen die van toepassing zijn voor 1 juli 2019 uit. Het stappenplan is daarbij een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf tijdig eHerkeningsmiddel niveau 1 aan, voor zover je daar nog niet over beschikt. Hoe je dat moet doen, staat in het stappenplan.
 5. Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor jouw bedrijfstak door op jouw genomen energiebesparende maatregelen. Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen die voor jouw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
 6. Rapporteer vóór 1 juli 2019 de door jou genomen maatregelen in het eLoket.