Algemene Leveringsvoorwaarden Benegas

Deze algemene leveringsvoorwaarden van Benegas B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC te Putten, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 08024005.

Afdeling l. Algemene bepaling

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Benegas B.V. (‘Benegas’) verstrekt aan of sluit met een (potentiële) afnemer (de ‘afnemer’), of aan haar gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden in Nederland, (hierna gezamenlijk en afzonderlijk ‘Benegas’). De Voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, zaken en diensten die Benegas op welke wijze dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, in bruikleen, onder een overeenkomst van opdracht, bij wijze van verhuur of bij wijze van verkoop) levert, of dat nu binnen of buiten Nederland is (de ‘producten’).

1.2 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van Benegas zijn vrijblijvend. Benegas kan haar offertes, prijsopgaven en aanbiedingen binnen 10 werkdagen na aanvaarding daarvan door de afnemer intrekken of wijzigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. In het geval van een wijziging geldt dat de afnemer daaraan slechts gebonden is indien hij de gewijzigde offerte, prijsopgave of aanbieding aanvaardt.

1.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomsten waarbij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing is verklaard.

1.4 Benegas heeft het recht om haar Voorwaarden aan te passen. In het geval dat de Voorwaarden worden aangepast gedurende de looptijd van een overeenkomst, zal Benegas de afnemer daar ten minste 30 dagen voor het in werking treden van de wijzingen van op de hoogte stellen. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dan kan hij de overeenkomst met Benegas opzeggen tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

1.5 Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer worden expliciet van de hand gewezen. Indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn dat de voorwaarden van afnemer eveneens van toepassing zijn, prevaleren deze Voorwaarden voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Levering

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen levertijd geen fatale termijn en is deze bij benadering vastgesteld. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (een ‘consument’).

2.2 De levertijd gaat van start als aan alle vereisten voor uitvoering van de overeenkomst voldaan is en Benegas al hetgeen zij van de afnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bij de overeenkomst bepaald, heeft ontvangen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vinden leveringen plaats op het overeengekomen afleveradres, op kosten van afnemer. De producten worden gelost in de daartoe bestemde tank(s) van afnemer, die goed bereikbaar dient/dienen te zijn.

2.4 Afnemer dient zelf te beschikken over de benodigde (opslag)faciliteiten voor producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, en garandeert dat deze voldoen aan alle wettelijke voorschriften en dat deze veilig en goed onderhouden zijn en dat afnemer beschikt over de juiste, geldige keuringspapieren. Op verzoek van Benegas overlegt afnemer onverwijld deze keuringspapieren.

2.5 Benegas is niet tot lossing verplicht indien afnemer – naar het uitsluitende oordeel van Benegas – niet tijdig zorg draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate losmogelijkheid, alles zodanig, dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van Benegas en de wettelijke voorschriften kan plaatsvinden of niet (tijdig) de juiste, geldige keuringspapieren overlegt.

2.6 De afnemer verbindt zich ertoe Benegas of haar vervoerders op alle werkdagen in de gelegenheid te stellen de producten aan het overeengekomen afleveradres af te leveren en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor ons of onze vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Buiten deze genoemde tijden is de koper daartoe gehouden na aankondiging door ons.

2.7 Indien het vervoer van de producten per tankauto plaatsvindt, is afnemer gehouden Benegas onmiddellijk bij aankomst van de tankauto op het overeengekomen afleveradres in staat te stellen het (doen) lossen aan te vangen en veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te voltooien. Indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen uiteengezet in dit artikel en de lossing daardoor vertraging oploopt, dan is afnemer zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete aan Benegas verschuldigd van € 250,- voor iedere dag (of een gedeelte daarvan) dat de terugzending van een tankauto is vertraagd, onverminderd het recht van Benegas om volledige schadevergoeding te vorderen.

2.8 Bij het lossen en in ontvangst nemen van de producten zal de koper kosteloos hulpverlenen

2.9 Ten aanzien van (de assistentie bij) het vervoer, de opslag, het gebruik en de toepassing van de geleverde producten gaat Benegas uit van de normale omstandigheden die mogen worden verwacht in het kader van de producten en terzake kundige (hulp-) personen aan de zijde van afnemer. Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door afnemer aan Benegas kenbaar worden gemaakt.

2.10 Benegas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet terzake kundige (hulp)personen aan de zijde van de afnemer of onder niet-normale omstandigheden. Benegas is evenmin aansprakelijk wanneer de door Benegas eventueel te verstrekken– algemene en/of specifieke – adviezen t.a.v. het vervoer, opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten door afnemer of door afnemer ingeschakelde derden niet stipt zijn opgevolgd. Afnemer vrijwaart Benegas tegen aansprakelijkheid jegens derden voor schade die voortvloeit uit omstandigheden als in dit artikel bedoeld.

2.11 Alle risico’s verbonden aan de producten, waaronder begrepen het risico van verlies of beschadiging, gaan over op afnemer bij (af)levering, onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde over het eigendomsvoorbehoud. Indien aflevering van de producten niet tijdig kan plaatsvinden door een omstandigheid die aan de afnemer te wijten is, dan geldt dat het risico over gaat op het moment dat de producten oorspronkelijk zouden worden afgeleverd.

2.12 Schade die ontstaat als gevolg van enige onjuiste aanduiding door de afnemer (waaronder maar niet beperkt tot het aanwijzen van een onjuiste tank), het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten bij de afnemer, ondeugdelijke (opslag)- faciliteiten van de afnemer, met inbegrip van het verloren gaan van afgeleverde producten, komt voor rekening en risico van afnemer.

2.13 Ondervindt aflevering – om welke reden dan ook – vertraging of belemmering door toedoen van afnemer, dan is Benegas gerechtigd de daaruit voor Benegas voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2.14 Meer of minder levering dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan mits niet groter dan 10%.

3. Controle geleverde producten door afnemer

3.1 Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief onder meer klachten over afwijkingen in de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde, moeten door afnemer onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk bij Benegas worden gemeld.

3.2 Indien afnemer niet binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn schriftelijk melding maakt bij Benegas, vervallen alle aanspraken dienaangaande van afnemer.

3.3 Het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 is niet van toepassing indien afnemer een consument is.

3.4 Retourzendingen behoeven door Benegas niet te worden aanvaard, tenzij Benegas daartoe tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend of de afnemer een consument is die op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een het recht heeft om de producten retour te zenden.

4. Metingen, wegingen, analyses en administratie

4.1 Metingen en wegingen van de af te leveren producten worden door Benegas verricht op een temperatuur van 15 graden Celsius. Bij de bepaling of voldaan is aan de overeenkomst, zal deze temperatuur worden aangehouden.

4.2 De administratie van Benegas met betrekking tot de metingen, wegingen en analyses van de producten is bindend en beslissend voor de bepaling van de geleverde hoeveelheden en kwaliteit, tenzij de afnemer kan aantonen dat deze gegevens van Benegas onjuist zijn.

5. Prijs en betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, levert Benegas de producten tegen de op de dag van levering voor categorie verbruikers waartoe afnemer behoort geldende prijzen.

5.2 De door Benegas opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien de prijzen van grondstoffen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, accijnzen, door de overheid opgelegde verplichte heffingen, geldende koersen en verdere prijsbepalende factoren, wijzigingen ondergaan, ook al is deze wijziging geschied ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, is Benegas gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen, dan wel de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de afnemer een consument is, geldt dat indien Benegas de prijs verhoogt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de afnemer het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.

5.3 De prijzen van Benegas zijn exclusief BTW.

5.4 Tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, op de factuur aangegeven wijze. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en ingeval van openstaande facturen op de eerst vervallen factuur.

5.5 Klachten over een door Benegas gezonden factuur moeten door afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van afnemer dienaangaande vervallen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

5.6 Indien de afnemer een betalingsverplichting niet tijdig nakomt, is hij in gebreke door verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de afnemer vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. In dit geval, alsmede ingeval van enige andere vorm van wanprestatie en indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien zijn onderneming wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, waaronder mede te verstaan een overdracht van 50% of meer van de zeggenschap, worden alle door de afnemer aan Benegas verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en heeft Benegas – naar haar keuze en zonder dat dit afdoet aan haar overige rechten (waaronder haar recht op schadevergoeding) – het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van elke overeenkomst met de afnemer op te schorten of deze overeenkomsten te ontbinden.

5.7 Benegas heeft te allen tijde het recht van de afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel een bankgarantie of andere zekerheid te verlangen voordat Benegas aanvangt met nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst.

5.8 Wanneer tijdens de looptijd van een overeenkomst de (financiële) omstandigheden van de afnemer volgens Benegas goede grond geven aan te nemen dat deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende niet (volledig) zal (kunnen) nakomen, dan is afnemer verplicht tot het ten genoegen van Benegas stellen van zekerheid, het betalen van een door Benegas te bepalen voorschot en/of tot inbetalinggeving van goederen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien afnemer aan deze verplichting niet binnen 14 dagen na een verzoek daartoe van Benegas voldoet, is Benegas gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.9 Alle kosten van Benegas, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen buitengerechtelijke incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vorderingen op afnemer te geraken, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500. Indien de afnemer een consument is geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.10 Benegas is gerechtigd alle schulden die zij te eniger tijd jegens afnemer zouden hebben, te verrekenen met alle vorderingen die Benegas op afnemer heeft. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vorderingen van Benegas op afnemer, uit welke hoofde dan ook.

6. Intellectuele eigendom

6.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle offertes, modellen, tekeningen, producten e.d. die Benegas ter beschikking stelt ter uitvoering van een tussen Benegas en afnemer gesloten overeenkomst berusten bij Benegas. Deze stukken blijven eigendom van Benegas en mogen niet zonder toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden.

6.2 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele) eigendom van Benegas op producten, materialen of documentatie (op welke wijze dan ook verstrekt) te verwijderen of te wijzigen.

7. Doorverkoop en doorlevering

7.1 In geval van doorverkoop en doorlevering van de producten door afnemer zal afnemer de producten steeds onder de door Benegas vastgestelde merken en aanduidingen, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 6.

8. Beperkte Aansprakelijkheid

8.1 Benegas is slechts aansprakelijk voor directe schade die de afnemer uit welke hoofde dan ook lijdt en maximaal tot het bedrag dat de afnemer in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft betaald aan Benegas.

8.2 Benegas is niet aansprakelijk voor bij afnemer ontstane indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, geleden verlies en derving van winst en schade door bedrijfsstagnatie, die afnemer lijdt door tekortkomingen of enig handelen of nalaten van Benegas of diens (al dan niet) ondergeschikte hulppersonen in verband met de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst of in het kader van buitencontractuele relaties.

8.3 Afnemer vrijwaart Benegas van en zal Benegas schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig tekortschieten door de afnemer in de nakoming van een overeenkomst tussen Benegas en afnemer en/of het bepaalde in deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken die voortvloeien uit de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door afnemer.

8.4 Indien Benegas ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een door haar ingeschakelde (al dan niet) ondergeschikte hulppersoon aan de Voorwaarden een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door afnemer wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware zij hierbij partij.

8.5 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Benegas voor schade die wordt veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Benegas of haar senior management of voor schade die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten (waaronder schade op basis van productaansprakelijkheid).

9. Garantie en reclame

9.1. Benegas garandeert dat de door haar geleverde gasproducten voldoen aan de kwaliteitsnormen die voor deze producten gelden en de deugdelijkheid van de materialen en de gasproducten (in dit artikel gezamenlijk te noemen ‘goederen’), met inachtneming van het navolgende. Indien afnemer een consument is, dan geldt dat het in dit artikel 9 bepaalde geen afbreuk doet aan de wettelijke bescherming van de consument, onder meer op het gebied van conformiteit.

9.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de goederen.

9.3 Gebreken, die geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal, (opslag)faciliteit, samenstelling of toepassing van de goederen, gekozen door afnemer of verplicht opgelegd door regelingen van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.

9.4 Benegas geeft geen garanties over de bruikbaarheid van de goederen indien deze worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn.

9.5 Indien de afnemer zich op het standpunt stelt dat de geleverde goederen ondeugdelijk zijn zal de afnemer de situatie en omstandigheden waarin de vermeende ondeugdelijkheid is ontstaan c.q. zich heeft voorgedaan, zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Benegas is niet tot enige garantie gehouden, indien de afnemer de hiervoor genoemde situatie en omstandigheden zonder noodzaak wijzigt dan wel zodanig wijzigt, dat de omstandigheden waaronder de beweerde ondeugdelijkheid is ontstaan dan wel gebleken, voor Benegas niet meer te achterhalen zijn.

9.6 Reclames en klachten dienen aan Benegas zo spoedig mogelijk telefonisch met onmiddellijke bevestiging daarvan per (aangetekende) brief, fax of e-mail te worden vermeld.

9.7 Indien de afnemer klaagt over beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, zal hij Benegas in staat te stellen alle onderzoekingen te verrichten en testen uit te voeren op deze goederen, die door Benegas noodzakelijk worden geacht en de afnemer zal de instructies van Benegas daartoe opvolgen.

9.8 Indien afnemer zich op het standpunt stelt dat Benegas niet voldaan heeft aan enige verplichting uit de garantie, dan ontslaat dit de afnemer niet van zijn verplichtingen uit enige met Benegas gesloten overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

9.9 Afnemer kan geen beroep doen op de garantie:

a. Indien de afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit een met Benegas gesloten overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;

b. Indien de afnemer de door Benegas geleverde goederen onvakkundig of onjuist of in strijd met de door Benegas verstrekte gebruiksvoorschriften en richtlijnen of anders dan voor het doel waarvoor de goederen zijn bestemd, toepast of gebruikt;

9.10 Indien Benegas, uit hoofde van een met Benegas gesloten overeenkomst of anderszins, aan de afnemer technische adviezen verstrekt met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten en/of materialen die Benegas levert, dan wel ten aanzien van ander materiaal of outillage, of indien Benegas personeel ter beschikking stelt om op het gebruik of de toepassing daarvan toezicht te houden, verleent Benegas – alhoewel zij al het redelijke in het werk stelt om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gesteld personeel competent is – geen garantie en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afnemer vrijwaart Benegas en stelt Benegas schadeloos voor door Benegas te lijden schade als gevolg van tegen Benegas ingestelde vorderingen in verband met dergelijk technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

9.11 Dit artikel 9 omschrijft de volledige garantie die Benegas biedt ten aanzien van de goederen. Iedere andere garantie is uitgesloten. De afnemer heeft ten aanzien van de goederen geen andere aanspraken dan in dit artikel omschreven.

10. Overdraagbaarheid

10.1 Benegas is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, die dan ten aanzien van die overgedragen rechten en/of verplichtingen in haar plaats contractant wordt en bevoegd zal zijn bijvoorbeeld de merken, waaronder Benegas mocht verkopen, geheel of gedeeltelijk door andere te vervangen of anderszins de wijze waarop producten verkocht worden c.q. de daarmee verband houdende overeenkomsten te wijzigen. Afnemer geeft Benegas reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contractoverneming. De contractoverneming komt tot stand zodra Benegas, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, afnemer schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.

10.2 Indien de afnemer een consument is, geldt dat de afnemer in een dergelijk geval het recht heeft om de betreffende overeenkomst(en) te ontbinden, tenzij de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.

11. Herroepingsrecht

11.1 Op de producten die Benegas verkoopt is geen herroepingsrecht van toepassing, omdat het gaat om zaken die na levering or hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

12. Beëindiging

12.1 Benegas heeft te allen tijde het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. deze voor het nog niet uitgevoerde deel daarvan, met een opzegtermijn van 30 dagen tussentijds op te zeggen.

12.2 Indien de afnemer een consument is, geldt dat Benegas het recht heeft om, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, de overeenkomst c.q. deze voor het nog niet uitgevoerde deel daarvan op te zeggen, met inachtneming van dezelfde opzegtermijn die partijen zijn overeengekomen voor de consument.

12.3 Benegas kan zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang overgaan tot ontbinding van de overeenkomst – zonder dat Benegas gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding – in de navolgende gevallen, welke afnemer – voor zover op haar van toepassing en voor zover bekend aan afnemer – onverwijld schriftelijk dient te melden aan Benegas:

a. Beslaglegging op de eigendommen van de afnemer;

b. Voor zover relevant: verlies door afnemer van een voor deze overeenkomst relevante vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf;

c. Het niet voldoen door afnemer aan zijn betalingsverplichtingen of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar (kunnen) brengen;

d. Valse of onvolledige opgave door afnemer aan Benegas gedaan;

e. Handelen of nalaten door afnemer in strijd met een overeenkomst tussen afnemer en Benegas (inclusief het bepaalde in deze Voorwaarden);

f. Beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen Benegas en haar toeleverancier welke verdere leveringen aan Benegas en dientengevolge aan afnemer onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren; en/of

g. indien afnemer – al dan niet voorlopige – surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement dan wel schuldsanering van afnemer wordt aangevraagd of afnemer anderszins insolvent raakt; verkoop, overdracht (direct of indirect) of staking van (een aanmerkelijk deel van) (de onderneming van) afnemer, fusie, splitsing of liquidatie van afnemer, dan wel verlies van de zeggenschap over of overwegend economisch belang in afnemer van de (ultieme) houder van afnemer.

h. Andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet van Benegas kan worden gevergd dat de overeenkomst met afnemer in stand blijft.

12.4 Beëindiging van de overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen laat iedere verplichting van de afnemer tot nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens Benegas en enige aanspraak op schadevergoeding van Benegas onverlet.

13. Overmacht

13.1 Benegas is niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien, voor zover en voor zolang de nakoming daarvan geheel of gedeeltelijk is vertraagd, belemmerd, of verhinderd door overmacht. Van overmacht is onder meer (maar niet uitsluitend) sprake indien niet-nakoming wordt veroorzaakt door een van de volgende oorzaken:

a. De nakoming door Benegas van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon die te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;

b. Verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de winning, de productie en/of de aanvoer (waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de te leveren producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven, weer- en/of verkeersomstandigheden en werkstakingen);

c. Feiten en/of omstandigheden, die Benegas niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Benegas, dat zij de overeenkomst niet of op andere condities was aangegaan als die feiten en/of omstandigheden haar wel bekend waren geweest.

13.2 Onder de bij artikel 13.1 bedoelde omstandigheden vallen daarnaast in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, opstand, boycot, vernielingen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties, verkeersstagnatie of transportvertragingen, computerstoringen, storing van elektriciteits- of gasleverantie, prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op de regelmatige gang van het bedrijf van Benegas of die van haar toeleveranciers.

13.3 Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 13.1 of 13.2, zal Benegas afnemer – indien mogelijk – mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal continueren. Benegas zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

14. FOB-FCA-leveringen

14.1 Bij FOB- of FCA-leveringen dient afnemer Benegas voor toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met een intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van Benegas om, alvorens dit tarief te hanteren of later, nadere informatie of originele bewijsstukken te verlangen. Indien afnemer er niet in slaagt de nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen heeft Benegas het recht afnemer op ieder ogenblik de toepasselijke BTW samen met nalatigheidsinteresten en eventueel aan Benegas opgelegde BTW-boetes, aan te rekenen.

14.2 Ten aanzien van het Administratief Geleide Document (‘AGD’) ter zake van accijnsgoederen, dient afnemer ervoor zorg te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan Benegas of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, alsmede dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven. Afnemer dient er voor zorg te dragen dat het AGD binnen 14 werkdagen na de datum van verzending terugontvangen is door de verzendende entrepothouder. Afnemer is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boeten, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terugontvangst door de verzendende entrepothouder.

14.3 Indien en voor zover Benegas ten behoeve van afnemer douane- of accijnsdocumenten op naam van Benegas voor de te leveren producten afgeeft of doet afgeven, zal afnemer terstond, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of – behoudens voor zover de afnemer een consument is – zonder recht van opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeacht of er sprake is van enige schuld of verwijtbaarheid van afnemer, personeel van afnemer of van derden, die afnemer inschakelt. Indien en zodra afnemer de producten zonder betaling van heffingen of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal afnemer ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van Benegas opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, om de aansprakelijkheid van Benegas jegens de fiscus te beëindigen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen afnemer en Benegas is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

15.2 De bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan tussen de afnemer en Benegas, op welke grondslag dan ook gebaseerd (inclusief maar niet beperkt tot contractuele vorderingen en vordering op grond van onrechtmatige daad). Het voorgaande is niet van toepassing indien de afnemer een consument is die zich op grond van dwingendrechtelijke bepalingen kan wenden tot een andere rechter.

16. Overige

16.1 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ten aanzien van de overeenkomst(en) met de afnemer en de uitvoering daarvan, de in de administratie van Benegas voorkomende gegevens beslissend. Deze bepaling is niet van toepassing indien de afnemer een consument is.

16.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval ten aanzien van de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest benadert.