Privacy verklaring

Informatie over onze organisatie en over onze website

Benegas B.V. (wij, ons) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Wij verstrekken deze Privacyverklaring om u te informeren over de aard van de gegevens die wij online bij u verzamelen en over hoe wij gebruik maken van dergelijke gegevens. Op deze website zijn de Nederlandse wetten van toepassing.

Benegas Light is een geregistreerd handelsmerk van Benegas. Benegas is onderdeel van de DCC Group Plc

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een specifieke individuele persoon kan worden geïdentificeerd, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers (“Persoonsgegevens”). Indien u tijdens uw bezoek aan deze site producten of goederen bestelt, deelneemt aan een wedstrijd, of andere informatie aan ons verstrekt, dient u wellicht uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over uw gebruik van onze website.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van communicatie met onze website:

Als u winkelt in onze webshop, verzamelen we de volgende persoonsgegevens van u:

 • Bekeken producten

Als u werkzaam bent bij een zakelijke klant van ons, verzamelen we de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • (Zakelijke) contactgevens

Als u uw Benegas Light gasfles registreert, verzamelen we de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens
  Informatie over de gasfles, het gebruik en verkooppunt.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of met ons communiceert:

 • Contactgegevens
  Inhoud van de communicatie

Zie daarnaast onze cookie policy voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Indien u ervoor kiest om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, zullen deze gegevens worden gebruikt om de informatie, producten of diensten te verstrekken die door u worden verlangd of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Om met u te communiceren omtrent deze doeleinden, of voor enige andere doeleinden zoals gesteld op het tijdstip waarop de gegevens werden verzameld, dit onder voorbehoud van de voorkeuren die u toentertijd aangaf.

Als u zich bijvoorbeeld op een nieuwsbrief abonneert, zullen wij u informeren over onze producten en diensten vanuit een gerechtvaardigd belang.  Wanneer er een vergoeding betaald moet worden voor een product of dienst, dan worden uw gegevens ook gebruikt voor facturatie doeleinden.

We verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een verplichting uit een contract waar u een partij bij bent, voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en producten
 • Het factureren, verwerken, incasseren en uitkeren van betalingen;

We verwerking persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting, in de volgende gevallen:

 • Voldoen aan verplichtingen uit de wet, zoals fiscale verplichtingen;
 • Meewerken aan bevelen van de rechter en (ambtenaren van) opsporingsdiensten en overheidsinstanties;

We verwerken persoonsgegevens voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, voor de volgende doeleinden:

 • Met u te communiceren over onze producten en diensten;
 • Het vaststellen, handhaven of uitvoeren van (contractuele) rechten die wij hebben, dan wel het verdedigen tegen juridische claims;

Het gaat daarbij om de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • Ons belang om marketingactiviteiten ten aanzien van onze producten en diensten te verrichten.
 • Ons belang om ons rechten te handhaven en tegen eventuele claims te verdedigen;

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de doeleinden die we hierboven hebben beschreven. Daarna wordt het geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij zien er op toe dat alle persoonsgegevens worden beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de eisen uit de wet. Die maatregelen zijn er met name op gericht om ongeautoriseerde vernietiging, verlies of wijziging van de persoonsgegeven en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Openbaarmaking van en internationale overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Om onze diensten te kunnen verlenen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met andere bedrijven binnen Benegas, zoals DCC Group Plc. Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Dergelijk partijen zijn contractueel gehouden om de persoonsgegevens uitsluitend conform onze instructies te verwerken.

Aangezien Benegas internationaal actief is, kan dit inhouden dat uw gegevens worden doorgezonden naar andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen altijd de nodige stappen nemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens ook buiten de EER goed beschermd worden, en deze gegevens op een veilige manier worden bewaard en enkel worden gebruikt voor de doeleinden die wij aan u hebben medegedeeld op het tijdstip van de verzameling van de gegevens. Dat doen we door uw gegevens door te geven aan een land waar het beschermingsniveau door de Europese Commissie als voldoende is beschouwd of door een contract te sluiten op basis van modelbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. U kunt contact met ons opnemen op het adres onderaan deze verklaring om meer informatie te ontvangen over de wijze waarop we uw rechten bij internationale doorgifte beschermen.

Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonsgegevens met derden te delen waar dit vereist is door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te handhaven en/of om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, een verzoek van een toezichthouder of overheidsinstantie. Indien Benegas het voorwerp zou worden van een overname of een acquisitie, dan kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Direct marketing

U zult van ons regelmatig marketingcommunicaties ontvangen waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Indien u niet langer dergelijke marketingcommunicaties wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de consumentenservice om uw opt-out rechten uit te oefenen, of volg de instructies op die vermeld zijn in elke marketingcommunicatie.

Site Traffic Informatie en Cookies

Servers binnen Benegas en servers gehost door derden buiten de Europese Economische Ruimte houden automatisch data bij over uw bezoek aan onze site, op basis van uw IP-adres. Deze informatie identificeert u niet als individueel persoon, maar identificeert de computer of een ander apparaat dat door u wordt gebruikt om de website te bezoeken. De door onze verzamelde informatie wordt gebruikt om na te gaan waar ter wereld de site wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren, en ook om een click stream analyse te maken, waardoor wij beter inzicht krijgen in het websitegebruik.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zgn. ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze Cookie Statement

Kinderen

Benegas verzamelt niet met opzet persoonsgegevens van kinderen. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken of uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u de leeftijd van zestien jaar nog niet hebt bereikt.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt door ons regelmatig getoetst en wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij plaatsen alle updates op deze internetpagina. We raden u aan om van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken, zodat u bekend blijft met de laatste versie van dit document. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet in mei 2018.

Hyperlinks

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen en die niet gedekt zijn door deze privacyverklaring. Indien u gebruik maakt van de verstrekte links om andere sites te bezoeken, kunnen de beheerders van dergelijke sites uw gegevens verzamelen, die dan door hen zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaring, die kan verschillen van de onze. Wij raden u aan om de privacyverklaringen door te nemen op de andere door u bezochte websites.

Vragen, klachten en de uitvoering van uw rechten.

Indien u vragen of klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met het onderstaande adres. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens de wij over u verwerken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens (afhankelijk van de omstandigheden) te corrigeren, te doen verwijderen, te doen beperken en het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Deze rechten kunt u uitvoeren door contact op te nemen met het onderstaande adres.

info@benegas.com of stuur ons een brief per post op het volgende adres: Benegas, Zuiderzeestraatweg 1 3882 NC Putten Nederland